Menu
03 230 03 33

Privacyverklaring & disclaimer

Privacyverklaring

We hechten belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen we je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ van 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

Gegevensverzameling en verantwoording

Als je een deelnemer bent, dan registreren we mogelijk je voornaam, naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer(s).

We vragen je e-mailadres om je zo nodig een bevestigingsmail te sturen en je op de hoogte te houden van volgende sessies of andere praktische afspraken. Je telefoonnummer houden we bij om je bij dringende gevallen te contacteren of om je op de hoogte te brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen.

We noteren mogelijk ook je geslacht, leeftijdscategorie en of je een migratieachtergrond hebt. Die gegevens zijn nodig om een beeld te hebben op ons doelgroepenbereik. We verwerken deze gegevens anoniem voor de rapportering aan de Vlaamse overheid.

Wanneer je een bedrag (waarborg, bijdrage, …) aan ons overschrijft via de bank, dan houden we het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om je zo nodig vlot te kunnen terugbetalen.

Voor sommige projecten hebben we specifieke contractuele verplichtingen met de opdrachtgever. Het kan zijn dat we vragen naar je geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, … We hebben deze gegevens nodig om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Onze organisatie houdt geen andere zogenaamde ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, lidmaatschap van vakbonden, enz.

Als je een vrijwilliger of lesgever-freelancer bent, dan registreren we je voornaam, naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer(s). Deze gegevens hebben we nodig om contact met je op te nemen.

We vragen je e-mailadres en telefoonnummer(s)om je te kunnen uitnodigen, een voorstel te doen, afspraken te maken, op de hoogte te brengen van last-minute wijzigingen of annuleringen. Je postadres hebben we nodig om een samenwerkingsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst af te sluiten. Ook houden we het nummer van je bankrekening bij om vrijwilligersvergoeding, gemaakte kosten, verplaatsingsvergoedingen of honoraria te kunnen overschrijven.

Gegevensbewaring en derden

De persoonlijke gegevens van deelnemers verzamelen we op papier en/of digitaal en zijn alleen te raadplegen door onze personeelsploeg.

De persoonlijke gegevens van vrijwilligers en lesgevers-freelancers worden bewaard in ons administratieve systeem CRM Microsoft Dynamics en kunnen worden ingezien en bewerkt door onze volledige personeelsploeg. Dit is nodig omdat iedereen van onze personeelsploeg in staat moet zijn om je te contacteren. Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door CRM Microsoft Dynamics.

Je persoonlijke gegevens spelen we niet door naar derden. Een uitzondering hierop vormen de partnerorganisaties van de activiteit of het project. Dit impliceert dat de partner ook de mogelijkheid heeft om bij ons op te vragen wie de deelnemers waren. De gegevens van freelancers spelen we mits hun toestemming door aan organisaties, verenigingen, … die hen willen contacteren om een activiteit te begeleiden.

Portretrecht

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s genomen worden of filmpjes opgenomen worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijgt je de kans om aan de fotograaf te melden of je al dan niet gefotografeerd of gefilmd wil worden.

Nieuwsbrief

Als je je inschrijft op een van onze nieuwsbrieven, dan vragen we je naam, e-mailadres en postcode en eventueel organisatie. Je e-mailadres hebben we nodig om de nieuwsbrief te verzenden, de postcode en organisatie om een beeld te krijgen van de spreiding en het werkveld dat we bereiken. Je gegevens worden bewaard in het mailingprogramma Campaign Monitor. Via een link in de nieuwsbrief kan je steeds je gegevens aanpassen en uitschrijven. 

Bovendien is het voor ons met behulp van Campaign Monitor mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we onder andere zien of een nieuwsbriefbericht wordt geopend, wanneer het werd geopend, van welke locatie en welke links werden aangeklikt. Zo kunnen we onder ander vaststellen welke links bijzonder frequent werden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvanger. Het is echter noch ons doel, noch dat van Campaign Monitor om afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers groepswijze te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen.

Website en cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Deze website maakt gebruik van essentiële, functionele en analytische cookies.

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken. 

Functionele cookies vergemakkelijken het functioneren van onze websites en maken het bezoek aangenamer voor de bezoeker. Ze zorgen er ook voor dat je surfervaring gepersonaliseerd wordt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden.

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Dat geeft ons inzicht hoeveel de website bezocht wordt, welke pagina’s het meest bezocht worden, ... Deze website maakt gebruik van Google Analytics en de gegevens worden anoniem verwerkt. We namen de volgende stappen: er is een verwerkingsovereenkomst met Google getekend, er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten, ook niet voor advertentiedoeleinden, de functie voor User ID's is uitgeschakeld en het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.

Jouw rechten

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

  • Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt;
  • Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem;
  • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens;
  • Recht op bezwaar;
  • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre zij de uitvoering van administratieve of contractuele verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat je als deelnemer niet ‘vergeten’ kan worden zolang er nog activiteiten zijn waarvoor je ingeschreven bent. Bent je een lesgever, dan betekent dit dat je gegevens niet gewist kunnen worden zolang er met onze organisatie een contractuele verbintenis is;
  • Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken;
  • Recht op overdraagbaarheid;
  • Recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering;
  • Recht op beperking van verwerking.

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons e-mailadres: info@vormingplusantwerpen.be.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Disclaimer

Vormingplus regio Antwerpen verleent je hierbij toegang tot de website vormingplusantwerpen.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Vormingplus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Contactgegevens

Vormingplus regio Antwerpen vzw
Klokstraat 12
2600 Berchem
info@vormingplusantwerpen.be

Intellectuele eigendommen

De inhoud van deze site, met inbegrip van de afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen en teksten, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vormingplus of rechthoudende derden.

Intellectuele eigendommen van anderen

Wij gebruiken YouTube, Flickr, ... als bronnen voor inhoud en respecteren met veel zorg de licenties op het materiaal. Indien wij, onbewust, je intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van je persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toegang

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

Prijzen

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn indicatief en niet bindend.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.