Menu
03 230 03 33

Bewonerspanel adviseert Antwerps woonbeleid

graffiti in wijk

In de verschillende sociale woonwijken in de stad leven soortgelijke vragen en bezorgdheden, stelt de Stad Antwerpen vast. Voor die leefbaarheidsproblemen wil ze oplossingen vinden, ook vanuit de praktijkervaring van de bewoners zelf. Vormingplus tekende in op de opdracht om een ‘bewonerspanel’ op te starten en te begeleiden. Dat bewonerspanel bewees zich inmiddels en kreeg een plek onder de vleugels van de stad.

Vormingplus gelooft in bewonersparticipatie

Mensen moeten de kans hebben om hun stem te laten horen over beleid dat hen aanbelangt, in dit geval het beleid in hun sociale woonbuurt. Zo’n participatieproces is niet evident: verschillende meningen moeten elkaar vinden, om zo te komen tot een constructief advies.

Van september 2019 tot mei 2020 begeleidden we een traject met een 30-tal bewoners uit de sociale huisvesting. Samen gaven we eerst vorm aan deze bewonersparticipatie, met afspraken en een werkproces. Uiteindelijk willen we komen tot een duurzame samenwerking tussen bewoners, met de stad en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Samenstelling bewonerspanel

Stadsbreed en over verschillende huisvestingsmaatschappijen heen zochten we geëngageerde sociale huurders uit de verschillende sociale woonwijken en districten en vanuit de drie huisvestingsmaatschappijen. Daaruit ontstond een proportioneel vertegenwoordigd bewonerspanel.

Naar een duurzaam participatiemodel

Van september tot december 2019 werkten we aan een participatiemodel. Een gedragen participatiemodel zorgt voor duidelijke afspraken in de groep en maakt dat iedereen akkoord is met de manier van werken. Het legt een gezonde basis om samen te werken. Die afspraken legden we vast in een engagementscharter.  

Vervolgens maakten we een stappenplan voor de totstandkoming van een advies, met daarin ook checklists: hoe kiezen we thema’s, hoe informeren we ons, hoe discussiëren en adviseren we. Er kwam ook een communicatieplan: hoe communiceert het bewonerspanel naar de bewoners de sociale woonwijken en hoe communiceren we adviezen naar stad Antwerpen en de sociale huisvestingsmaatschappijen.

We maakten met het bewonerspanel ook de oefening om lokale problemen naar het stedelijke niveau te vertalen. Uiteraard zijn lokale problemen relevant, zij vormen het vertrekpunt. Maar het bewonerspanel gaat geen lokale, versnipperde problemen oplossen. Ze willen gefundeerde aanbevelingen maken naar het beleid.

citaat

Vanaf januari tot en met mei 2020 gingen we aan de slag met de eerste adviezen. Aan bod kwamen feedback op het nieuwe digitale kanaal voor sociale huisvesting op de website van stad Antwerpen, de communicatie vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen over belangrijke veranderingen én advies over corona en sociale huisvesting. Voor die laatste kwamen we digitaal samen wegens de coronamaatregelen.

digitale sessie
digitale sessie
 

De toekomst

Het bewonerspanel krijgt een plek onder de vleugels van de Stad Antwerpen. Zij gaan nu verder aan de slag met het bewonerspanel. Vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen kwam ook de reactie dat zij het advies van het panel ten harte willen nemen.