Menu
03 230 03 33

Oudergroepen laten hun stem horen

Wat ontstaat er als je oudergroepen uit alle hoeken van de stad rond de tafel brengt? Als je niet alles top-down beslist, maar de ideeën uit de groep laat opborrelen door goede vragen te stellen? Ouderklap bracht in november 2016 oudergroepen samen om een dialoog tussen ouders onderling en met andere opvoedingsverantwoordelijken aan te gaan.

Ouderklap 2016
Ouderklap 2016, foto copyright Bianca Stoicheci

 

De stem van ouders versterken

Ouders die een andere taal spreken, ouders van verschillende etniciteit, ouders die leven in generatiearmoede, … met een beetje meer of een beetje minder kansen: het zijn allemaal ouders. Ze ondervinden dezelfde moeilijkheden, staan voor dezelfde struikelblokken en hebben dezelfde droom op een mooie toekomst voor hun kinderen en jongeren. In de groep komen de collectieve noden naar boven.

De ouders staan niet alleen in de opvoeding van hun kind. Een Afrikaanse gezegde luidt: “It takes a village to raise a child’. De hele samenleving moet verantwoordelijkheid nemen in de opvoeding van een kind: de buurt, de school, de sportclub, de bibliotheek en de buren. In een pedagogische burgermaatschappij gaan opvoedverantwoordelijken samen aan de slag. Ze scheppen een krachtige pedagogische leefomgeving waar het fijn opgroeien en opvoeden is.

Participatie begint bij dialoog: tussen ouders onderling en tussen ouders en andere opvoedverantwoordelijken. En daarvoor vroegen de ouders ons om een duwtje in de rug. In Antwerpen zijn op verschillende plaatsen oudergroepen actief: in scholen, bij zelforganisaties en bij de Huizen van het Kind. Ouders ontmoeten er elkaar en wisselen ervaringen uit over het opvoeden en opgroeien in de stad. Ze wilden graag over de culturen heen met elkaar in contact komen.

En dat is Ouderklap: het debat dat we voor de derde keer organiseerden in de stad. Samen willen we het woord van ouders horen en versterken.

Ouderklap 2016

 • Ouderklap, 12 november, Het Oude Badhuis.
 • Er namen 34 ouders deel aan de dialoogtafels.
 • Er waren vertegenwoordigers van vier stadsdiensten aanwezig.
 • En verder: leuke activiteiten voor de 41 kinderen, infostandjes en foodtrucks, … Kortom: een leuk, sfeervol evenement.

De ouders waren op voorhand voorbereid in aparte groepen. Hoe formuleer je je eigen idee in een groep? Hoe ga je actief naar elkaar luisteren? Hoe kom je samen tot een besluit dat door iedereen gedragen wordt? Als je rekening houdt met de stem van de minderheid en die toevoegt aan de stem van de meerderheid! Vormingplus gaf initiaties over de basisbeginselen van de methodiek Deep Democracy.

Tijdens Ouderklap formuleerden de ouders volgende voorstellen:

 • Ouders willen meer veilige fietspaden. En kinderen en jongeren moeten meer inzicht in het verkeer krijgen. Dat willen ze oefenen samen met andere ouders.
 • Ouders willen veiliger speeltuinen, zodat ze hun kinderen vrij kunnen laten spelen. Zodat ze minder achter een scherm zitten. Ze willen ook weten wat het jeugdwerk en de sportverenigingen doen en wie de jeugdbegeleiders zijn. Meer ouderbetrokkenheid, daar zetten ze zich graag voor in.
 • Ouders willen actiever zijn met hun oudergroep. Door in groep samen te werken zijn ze creatiever, krijgen ze meer ideeën en hebben ze meer goesting om zaken aan te pakken. Geef hen ruimte en de nodige steun en dan nemen ze samen initiatieven.
 • Ouders willen meer diversiteit in hun oudergroep. Zo leren ze de verschillende culturele gebruiken kennen en leren ze elkaar vertrouwen. Als iemand helpt met de taal dan komt het goed.
 • Veel van hun kinderen geraken niet goed mee in het onderwijs. Hoe kunnen zij ze dan opvoeden tot een volwaardige burger in dit land? De school moet kinderen voorbereiden op het leven, maar er is al veel uitsluiting in de scholen. Als er tegen kinderen gezegd wordt: ”Je gaat er niet komen”, dan verliezen ze hun motivatie. De ouders willen een cocktail van thema’s maken en hun stem laten horen. Ideeën uitwisselen is interessant, maar er moet ook iets mee gebeuren.

Er waren vier vertegenwoordigers van de stadsdiensten aanwezig: Onderwijsbeleid, de Huizen van het Kind, Buurtsport en de Hoofdbibliotheek. Ze hebben ieder een mooi slotwoord gegeven en per direct verslag uitgebracht bij de eigen teams. Wij dromen alvast van een goed vervolg (naar het einde?).

Netwerkgroep voor Pedagogisch Burgerschap

Ouderklap is een initiatief van Netwerkgroep voor Pedagogisch Burgerschap. In 2014 beslisten partners in het werkveld om samen hun schouders te zetten onder deze nieuwe vorm van samenwerken. De Netwerkgroep wil enerzijds beroepskrachten in een lerend netwerk samenbrengen en anderzijds aan de slag gaan als praktijkgemeenschap (community of practice) met oudergroepen.

De verschillende partners in het netwerk zijn:

 • Centrum Kauwenberg vzw - Vereniging waar armen het woord nemen;
 • Minderhedenforum;
 • Internationaal Comité;
 • Gezinsbond vzw;
 • ATLAS Integratiewerking de Stad (voormalig de8);
 • Provincie Antwerpen - dienst Welzijn;
 • Opvoedingswinkel (CAW);
 • Vormingplus regio Antwerpen

Mama Bolingo vzw werkte mee aan Ouderklap 2016.

De netwerkgroep kreeg van 2014 tot 2016 ondersteuning van de provincie Antwerpen. Vanaf 2017 geeft de stad Antwerpen ondersteuning om met verschillende oudergroepen aan de slag te gaan. De samenwerking met de partners wordt verdergezet onder de vleugels van de Huizen van het Kind.